top of page

GDPR / Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Yoora studio s. r. o. deklaruje týmto dokumentom základné pravidlá postupov súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a objasňuje princípy zhromažďovania, spracúvania a používania osobných  údajov, rovnako ako práva, ktoré majú dotknuté osoby vo vzťahu k  spracúvaným osobným údajom. Spoločnosť Yoora studio s. r. o. chráni osobné údaje ako prísne dôverné a zhromažďuje a spracúva ich v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Yoora studio s. r. o.

Za dráhou 479/23

Ružomberok 034 01

Slovenská republika,

IČO: 53 113 080

info@yoorastudio.com

+421918230878

Právny základ pre spracúvanie

Osobné údaje môžeme spracúvať na základe jedného či viacerých nižšie uvedených právnych titulov:

 • kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iná zmluva, ktorej sme stranou; a/alebo

 • súhlas dotknutej osoby; a/alebo

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa či tretej osoby (najmä klienta), aby osobné údaje boli poskytnuté tretej osobe (najmä osobe spolupracujúcej s prevádzkovateľom) v súvislosti s poskytovanými službami a/alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytnúť osobné údaje klienta tretej osobe (najmä v súvislosti s ochranou, uplatňovaním, preukazovaním a obhajovaním práv, záujmov a nárokov prevádzkovateľa a na udržiavanie a prehlbovanie obchodných vzťahov); a/alebo

 • povinnosť prevádzkovateľa plniť svoje právne povinnosti.

Účel spracúvania

Osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi, a to za účelom:

 • predaja svadobných šiat a iných druhov slávnostného odevu prostredníctvom nášho e-shopu alebo zhotovovania svadobných šiat a iných druhov slávnostného odevu na mieru; poskytovanie osobných údajov je povinnosťou klienta, príp. inej dotknutej osoby, ktorá vyplýva z vyššie spomínanej zmluvy; ich neposkytnutie by predstavovalo porušenie zmluvnej povinnosti klienta a nám by znemožnilo efektívne plniť zmluvu s klientom; alebo

 • plnenia našich právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä z predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa, účtovných a daňových predpisov atď.); v prípadoch, kedy povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva priamo zo zákona, by ich neposkytnutie znamenalo porušenie zákonnej povinnosti, v ostatných prípadoch by nám neposkytnutie osobných údajov mohlo znemožniť uzavrieť zmluvný či obchodný vzťah, prípadne poskytnúť požadovanú službu; alebo

 • zasielania marketingových oznámení (poštové, e-mailové), udržiavania a prehlbovania obchodných vzťahov s klientmi; poskytnutie osobných údajov na tieto účely nie je  zákonnou ani zmluvnou povinnosťou, ich neposkytnutie by nám však znemožnilo zasielať Vám informačné a iné marketingové materiály; alebo

 • plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa: v prípadoch, kedy povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva priamo zo zmluvy medzi nami, by ich neposkytnutie znamenalo porušenie zmluvnej povinnosti, alebo

 • ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa či tretích osôb; v prípadoch, kedy by neposkytnutie osobných údajov mohlo znemožniť uzavrieť zmluvný či obchodný vzťah (uzatváraný v záujme toho, aby sme boli schopní splniť zmluvu s klientom – objednávateľom šiat), prípadne poskytnúť požadovanú službu alebo v už nadviazanom zmluvnom vzťahu ďalej pokračovať.

 

 

Kategórie dotknutých osobných údajov

Pri našich aktivitách spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, a to:

 • základné údaje (napr. meno, priezvisko, výška, miery),

 • kontaktné a identifikačné údaje (napr. poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis),

 • finančné údaje (napr. údaje týkajúce sa platieb a bankových účtov),

 • ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete za účelom využívania našich služieb,

 • ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete na účely nášho marketingu (fotografie z Vašej svadby či inej udalosti, na ktorej ste nami zhotovené šaty mali oblečené), a

 • údaje, ktoré nám poskytnete za účelom nadviazania pracovnoprávneho vzťahu

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame:

 • priamo od dotknutých osôb,

 • od našich klientov,

 • od tretích strán, ako sú napr. štátne orgány, zamestnávateľ, obchodní partneri,

Prípadní príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžeme zdieľať s:

 • poskytovateľmi údržby informačného systému a poskytovateľmi softwéru, IT podporou,

 • ďalšími príjemcami podľa potrieb a pokynov klienta,

 • daňovými poradcami a audítormi prevádzkovateľa a pod.,

 • orgánmi verejnej moci (napr. súdy, správne orgány) a úradmi vykonávajúcimi dohľad nad našou činnosťou, pokiaľ na to existuje zákonná povinnosť alebo odôvodnenie, a

 • vybranými zmluvnými dodávateľmi služieb (telefónny/mobilný operátor).

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané po dobu existencie právneho základu pre spracúvanie osobných údajov; po jeho skončení alebo v prípade, keď už osobné údaje nebudeme ďalej potrebovať, bude s nimi nakladané podľa platnej právnej úpravy, najmä. zákona č. 149/1975 Zb. o archívnictve a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie GDPR). Príslušné lehoty môžu byť v oprávnených prípadoch (napr. ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa) adekvátne predĺžené podľa konkrétnych okolností prípadu.

Prenášanie osobných údajov a automatizované rozhodovanie

V rámci spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom nedochádza k ich prenášaniu do tretích krajín mimo územia Európskej Únie či do medzinárodných organizácií ani k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov:

 • Právo na prístup k osobným údajom: Môžete od nás získať informácie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a pokiaľ áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sú spracúvané.

 • Právo na opravu a doplnenie: Ďalej máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili na Vašu žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte tiež právo požadovať, aby sme na Vašu žiadosť doplnili akékoľvek neúplné osobné údaje.

 • Právo na výmaz osobných údajov: Môžete nás požiadať, aby sme vymazali alebo zlikvidovali osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, a to za určitých okolností, ako napr. pokiaľ údaje už nepotrebujeme, alebo pokiaľ odvoláte Váš súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo vznesiete námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne ďalšie oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne atď.

 • Právo na obmedzenie a právo na námietku: Máte právo, aby sme v určitých prípadoch obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, a to napr. pokiaľ spochybníte správnosť Vašich osobných údajov alebo údaje už nepotrebujeme atď. Proti spracúvaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa či tretej strany alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku. Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.

 • Právo na prenosnosť údajov: Môžete požadovať získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete následne odovzdať inému prevádzkovateľovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.

 • Právo odvolať súhlas: Pokiaľ spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

 • Právo podať sťažnosť: Pokiaľ máte obavy alebo ste so spracúvaním svojich osobných údajov uskutočňovaným nami akokoľvek nespokojný, môžete sa na nás priamo obrátiť s písomnou sťažnosťou (zaslanou poštou alebo emailom na vyššie uvedenú adresu), alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Niektoré z práv môžu byť obmedzené v prípadoch, kedy má prevádzkovateľ prevažujúci záujem alebo právnu povinnosť pokračovať v spracúvaní osobných údajov.

Viac informácií o Vašich právach nájdete na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

bottom of page